accelerator type seismometer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accelerator type seismometer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accelerator type seismometer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accelerator type seismometer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accelerator type seismometer

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    địa chấn kế kiểu tăng tốc