accelerator board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accelerator board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accelerator board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accelerator board.

Từ điển Anh Việt

  • accelerator board

    (Tech) bảng gia tốc, tấm gia tốc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accelerator board

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    board (bo) tăng tốc