abrasive water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abrasive water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abrasive water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abrasive water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abrasive water

    * kỹ thuật

    nước ăn mòn