abrasive stick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abrasive stick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abrasive stick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abrasive stick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abrasive stick

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thanh đá mài mỏng

    thổi mài