abrasive tile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abrasive tile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abrasive tile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abrasive tile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abrasive tile

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tấm mài