abrasive sheet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abrasive sheet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abrasive sheet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abrasive sheet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abrasive sheet

    * kỹ thuật

    giấy đánh bóng

    giấy ráp