abjure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abjure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abjure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abjure.

Từ điển Anh Việt

 • abjure

  /əb'dʤuə/

  * động từ

  tuyên bố bỏ, nguyện bỏ

  to abjure one's religion: bỏ đạo

  to abjure one's rights: tuyên bố từ bỏ quyền lợi của mình

  rút lui (ý kiến, lời hứa...)

  to abjure one's opinion: rút lui ý kiến

  thề bỏ (đất nước) đi mãi mãi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • abjure

  formally reject or disavow a formerly held belief, usually under pressure

  He retracted his earlier statements about his religion

  She abjured her beliefs

  Synonyms: recant, forswear, retract, resile