abjurer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abjurer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abjurer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abjurer.

Từ điển Anh Việt

  • abjurer

    xem abjure

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abjurer

    a person who abjures