abhor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abhor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abhor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abhor.

Từ điển Anh Việt

  • abhor

    /əb'hɔ:/

    * ngoại động từ

    ghê tởm; ghét cay ghét đắng

Từ điển Anh Anh - Wordnet