abandoned person nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abandoned person nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abandoned person giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abandoned person.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abandoned person

    someone for whom hope has been abandoned

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).