abandoned articles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abandoned articles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abandoned articles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abandoned articles.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abandoned articles

    * kinh tế

    hàng vô chủ

    hàng vứt bỏ