y như vậy trong Tiếng Anh là gì?

y như vậy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ y như vậy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • y như vậy

    * ttừ

    selfsame

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • y như vậy

    just like that, just the same way