y học lâm sàng trong Tiếng Anh là gì?

y học lâm sàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ y học lâm sàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • y học lâm sàng

    clinical medicine