tu khổ hạnh trong Tiếng Anh là gì?

tu khổ hạnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tu khổ hạnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tu khổ hạnh

    * dtừ

    asceticism