tu chính án trong Tiếng Anh là gì?

tu chính án trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tu chính án sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tu chính án

    amendment

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tu chính án

    amendment