trí mạng trong Tiếng Anh là gì?

trí mạng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trí mạng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trí mạng

    mortal; deadly; fatal

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trí mạng

    mortal, deadly, fatal