trách bị trong Tiếng Anh là gì?

trách bị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trách bị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trách bị

    be a perfectcionist, demand perfection (cầu toàn trách bị)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trách bị

    be a perfectionist, demand perfection