thiếu tướng trong Tiếng Anh là gì?

thiếu tướng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thiếu tướng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • thiếu tướng

  brigadier; major-general

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • thiếu tướng

  * noun

  major general

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • thiếu tướng

  major general