thế thì sao trong Tiếng Anh là gì?

thế thì sao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thế thì sao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thế thì sao

    * thngữ

    what's the odds?