tự tách ra trong Tiếng Anh là gì?

tự tách ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tự tách ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tự tách ra

    * thngữ

    to tear oneself away