tự hành hạ trong Tiếng Anh là gì?

tự hành hạ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tự hành hạ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tự hành hạ

    * dtừ

    self-torture