tự che chở trong Tiếng Anh là gì?

tự che chở trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tự che chở sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tự che chở

    protect oneself