tự chúng trong Tiếng Anh là gì?

tự chúng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tự chúng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tự chúng

    * dtừ

    themselves