tự cải tạo trong Tiếng Anh là gì?

tự cải tạo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tự cải tạo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tự cải tạo

    reform oneself