tối giản trong Tiếng Anh là gì?

tối giản trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tối giản sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tối giản

    irreducible

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tối giản

    irreducible