tưởng thật trong Tiếng Anh là gì?

tưởng thật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tưởng thật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tưởng thật

    to believe something is true