tưởng niệm trong Tiếng Anh là gì?

tưởng niệm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tưởng niệm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tưởng niệm

    xem tưởng nhớ

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tưởng niệm

    to think, reflect on