tăng tục trong Tiếng Anh là gì?

tăng tục trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tăng tục sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tăng tục

    clergy and laity