tăng nhẹ trong Tiếng Anh là gì?

tăng nhẹ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tăng nhẹ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tăng nhẹ

    to increase slightly