tăng sản trong Tiếng Anh là gì?

tăng sản trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tăng sản sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tăng sản

    accession, addition to property

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tăng sản

    accession, addition to property