nhìn bên ngoài trong Tiếng Anh là gì?

nhìn bên ngoài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhìn bên ngoài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhìn bên ngoài

    seen from outside