nhã độ trong Tiếng Anh là gì?

nhã độ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhã độ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhã độ

    civility, courtesy

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhã độ

    civility, courtesy