nghĩa trong Tiếng Anh là gì?

nghĩa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghĩa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nghĩa

  meaning

  chữ này có nhiều nghĩa this word has many meanings; this is a polysemous word

  sense

  theo nghĩa hẹp nhất in the narrowest sense

  theo nghĩa rộng hơn in a wider sense

  righteousness; uprightness

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nghĩa

  * noun

  dense; meaning; impont

  chữ này có nghĩa là gì?: What does this word mean?

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nghĩa

  sense, meaning; justice