nghĩ kỹ trước khi có kế hoạch làm trong Tiếng Anh là gì?

nghĩ kỹ trước khi có kế hoạch làm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghĩ kỹ trước khi có kế hoạch làm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghĩ kỹ trước khi có kế hoạch làm

    * thngữ

    to look about one