ngựa kéo xe không lá chắn trong Tiếng Anh là gì?

ngựa kéo xe không lá chắn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngựa kéo xe không lá chắn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngựa kéo xe không lá chắn

    * dtừ

    dray-horse