ngựa ô trong Tiếng Anh là gì?

ngựa ô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngựa ô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngựa ô

  black horse

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ngựa ô

  * noun

  black horse

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngựa ô

  black horse