ngựa cái giống trong Tiếng Anh là gì?

ngựa cái giống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngựa cái giống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngựa cái giống

    * dtừ

    brood-mare