ngừng làm việc trong Tiếng Anh là gì?

ngừng làm việc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngừng làm việc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngừng làm việc

    * thngữ

    to knock off, to hang up one's fiddle