ngọc nữ trong Tiếng Anh là gì?

ngọc nữ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngọc nữ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngọc nữ

    (từ cũ) beautiful girl; fairy

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • ngọc nữ

    (từ cũ) Beautiful girl; fairy

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngọc nữ

    beautiful girl, fairy