ngành ngân hàng trong Tiếng Anh là gì?

ngành ngân hàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngành ngân hàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngành ngân hàng

    banking industry; banking

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngành ngân hàng

    the banking sector