ngành dân chính trong Tiếng Anh là gì?

ngành dân chính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngành dân chính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngành dân chính

    * dtừ

    civil service