nay còn mai mất trong Tiếng Anh là gì?

nay còn mai mất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nay còn mai mất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nay còn mai mất

    here today, gone tomorrow