nốt trong Tiếng Anh là gì?

nốt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nốt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nốt

  (bot) cecidium; patch; blot; stain; (of face) blotchy

  nốt ruồi beauty spot

  gall; finish (doing something), finish up

  làm nốt đi finish it! (work)

  note

  hát một nốt to sing a note

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nốt

  * noun

  spot; mark; (Bot) cecidium; gall

  * verb

  to finish

  làm nốt đi: finish it!

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nốt

  (1) grade, mark, spot; (2) too, also; (3) to finish