nốt đô trong Tiếng Anh là gì?

nốt đô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nốt đô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nốt đô

    * dtừ

    c