nốt rễ trong Tiếng Anh là gì?

nốt rễ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nốt rễ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nốt rễ

    (thực vật) nodosity

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nốt rễ

    (thực vật) Nodosity

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nốt rễ

    nodosity