nốt nghịch tai trong Tiếng Anh là gì?

nốt nghịch tai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nốt nghịch tai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nốt nghịch tai

    * dtừ

    discord