náo trở trong Tiếng Anh là gì?

náo trở trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ náo trở sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • náo trở

    noise resistance