mang án trong Tiếng Anh là gì?

mang án trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ mang án sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • mang án

    serve one's term, unexpired term