ma trận trong Tiếng Anh là gì?

ma trận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ma trận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ma trận

    matrix

    mệnh đề ma trận matrix clause

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ma trận

    matrix