mức dộ trong Tiếng Anh là gì?

mức dộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ mức dộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • mức dộ

    level, norm